Biến dòng điện trong trạm biến áp cao thế

Biến dòng điện được sử dụng cho chức năng bảo vệ, đo kiểm, đo lường và điều khiển. Biến dòng được sử dụng đầu tiên cho việc cấp điện máy cắt được ngắt ra khỏi mạch để bảo vệ.

Trong phần lớn cách mạch điện năng lượng được truyền theo hai hướng vì vậy rất quan trọng là xác định được vùng hay bị sự cố nhất và lắp biến dòng phía bên máy cắt cách ly với khu vực sự cố. Trong các máy phát điện (và một số máy biến áp) cần quyết định lắp thiết bị bảo vệ sự cố máy phát hoặc bảo vệ máy phát trước sự cố của lưới điện.

 Khi biến dòng dùng với máy cắt (circuit breaker), nó có thể lắp đặt ở hai bên máy cắt và vị trí của biến dòng cho phép tạo các vùng bảo vệ khác nhau.

Với một số thiết kế máy cắt biến dòng chỉ được lắp một phía vì vậy cần xem xét tác động của vị trí máy cắt trong trạm biến áp trước khi quyết định vị trí điện của biến dòng.

Biến dòng lắp trong mạch máy cắt (lắp hai bên của máy cắt)

Biến dòng lắp bên phía máy cắt

Tuy nhiên nguy cơ sự cố trong biến dòng với mạch bảo vệ và trong mạch bảo vệ rất nhỏ nên yếu tố kinh tế sẽ quyết định vị trí lắp đặt biến dòng.

Khi lắp đặt biến dòng trong ngăn riêng, giá trị biến dòng cho ngăn thêm này cũng như phần mở rộng thêm của trạm biến áp

Thường thì biến dòng lắp được với loại máy biến áp xứ xuyên (power transformer bushings) hoặc biến áp xuyên tường.

Các vị trí lắp đặt của máy biến dòng

Hình 1 (a), (b) và (c) giới thiệu các vị trí lắp đặt có thể của biến dòng trong trạm biến áp mesh station.

Bố trí kiểu (a)

Trong bố trí (a) biến dòng bằng tổng dòng cấp và dòng mạch bảo vệ.

Biến dòng mạch lưới - bố trí kiểu  (a)

Dòng bảo vệ cũng bao gồm một phần lưới và với việc chồng với biến áp dòng như hình vẽ, toàn bộ lưới trong vùng bảo vệ phân biệt. Vì dòng cấp nhỏ hơn dòng lưới, hệ số máy biến dòng lưới có thể rất cao để bảo vệ tốt nhất.

Bố trí kiểu (b)

Trong bô trí kiểu (b) biến dòng được lắp ở mạch cấp nguồn nên hệ số của nó có thể thay đổi để có bảo vệ tốt nhất.

Biến dòng mạch lưới - Bố trí kiểu  (a)

Trong sơ đồ này không có phân biệt bảo vệ với lưới. Biến dòng có thể bố trí trong hoặc ngoài vùng cách ly nguồn cấp, việc lựa chọn vị trí phụ thuộc vào tính dễ dàng ngắt nguồn cấp và mở lưới khi cần bảo trì trạm biến áp.

Bố trí kiểu (c)

Bố trí kiểu (c) kết hợp cả kiểu (a) và (b),hệ số khác nhau các biến dòng điện mạch cấp. Sơ đồ này cần ba bộ biến dòng điện, trái với hai bộ biến dòng (bố trí kiểu a) và một bộ (bố trí kiểu b).

Biến dòng mạch lưới - bố trí kiểu (c)

 

 

 


In bài này   Gửi Email bài này