Lưới điện thông minh SmartGrid

Lưới điện thông minh đáp ứng nhiều hơn với chi phí ít hơn.

Thực sự hiệu quả

Các thử nghiệm đã chứng minh hiệu quả lưới điện thông minh. Lưới điện thông minh sẽ cải thiện hiệu suất lưới điện một cách hiệu quả.

Thông minh
Thông minh, hiểu biết và điều khiển được giúp giảm thiểu sự cố và tổn hao giúp các công ty điện, người tiêu dùng, ngành công nghiệp cơ quan quản lý cách thức tốt hơn để quản lý sử dụng năng lượng kiểm soát chi phí.