Mitsui Chemical và SKC giải thể liên doanh sản xuất polyurethane

Mitsui Chemical và SKC đã quyết định giải thể liên danh sản xuất  nguyên liệu thô polyurethane được thành lập từ năm 2005. Nguyên nhân của việc giải thể liên danh do có sự khác biệt về định hướng thị trường, Mitsui muốn tập trung vào sản phẩm có hiệu suất cao và sản phẩm sinh học.

Liên danh tiếp tục được vận hành bởi Mitsui Chemical sau giải thể và sẽ được cơ cấu lại mảng kinh doanh vật liệu nhằm đạt tối đa giá trị doanh nghiệp.