Hội thảo an ninh nước và biến đổi khí hậu

Water Security and Climate Change Conference

01-03 Tháng 3 năm 2021, Hà Nội Việt Nam.

Hội nghị An ninh Nước và Biến đổi Khí hậu (WSCC) là sự kiện thường niên, nơi các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan từ các lĩnh vực khác nhau thảo luận về các khía cạnh đa dạng của an ninh nước và mối liên quan đến sự biến đổi và thay đổi khí hậu.

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam (VAWR), Trung tâm Tài Nguyên Tự nhiên và Phát triển (Centers for Natural Resources and Development  - CNRD),  International Network on Sustainable Water Management in Developing Countries (SWINDON), Trung tâm An ninh Lương thực (Food Security Center - FSC) và Học viện Công nghệ Châu Á AIT mời cộng đồng chuyên gia về nước và biến đổi khí hậu tham gia Hội nghị An ninh Nước và Biến đổi Khí hậu tại Hà Nội từ 1-3 Tháng Ba năm 2021.

Các lĩnh vực hội thảo:

1. Nước và Đất cho Nông nghiệp và Thực phẩm
• Sự khan hiếm nước, năng suất nước và an ninh lương thực
• Thâm canh bền vững nông nghiệp sử dụng nước mưa và tưới tiêu
• Thoái hóa / Sa mạc hóa nước và đất
• Các khía cạnh kinh tế xã hội của An ninh nước và Lương thực.

2. An ninh nước và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu
• Các giải pháp dựa trên tự nhiên và thích ứng với hệ sinh thái
• Cơ chế đối phó, khả năng phục hồi và phản ứng
• Các Chính sách, Thực tiễn và Kinh tế

3. Quản lý nước đô thị
• Khan hiếm nước đô thị  / Cơ sở hạ tầng Blue-Green
• Chiến lược Xây dựng Vòng tròn cho Hệ thống nước đô thị và thực phẩm  thân thiện với khí hậu và phục vụ người dân
• Quản lý và An ninh Nước Đô thị
• Quản lý nước đô thị bền vững

4. Các rủi ro về an ninh nước
• Nguy cơ, đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro thiên tai
• Đối phó với thảm hoạ thiên tai  (Lũ lụt, Hạn hán, Bão, Ngập lụt  ven biển, Kiểm soát ô nhiễm)
• Chính sách và Quản lý Rủi ro Nước
• Nước và Sức khỏe 

5. Kiến thức về nước và cuộc cách mạng dữ liệu
• Kỹ thuật Viễn thám, Giám sát, Lần theot và Mô hình
• Tạo, tiếp cận và sử dụng Big Data để quản lý nước
• Open Science và Open Innovation
• Mạng lưới giáo dục và sáng kiến nước.
• Phát triển Năng lực và Học tập về An ninh Nguồn nước

6. Quản lý nước quốc tế
• Sáng kiến Nước Quốc tế
• Water Footprint, Virtual Water and Transboundary Cooperation
• Quản lý nước xuyên biên giới
• Ngoại giao nước 

7. Connecting the Dots: Nexus Themes and Transformation Strategies
• Water-Energy-Food Security Nexus
• Water Decision Analysis, Cost Benefit Analysis, Multiple-criteria Decision-making
• Ecosystem Services for Nexus Solutions
• Integrating Nexus Policies for Sustainability
• Water in National Sustainable Development Strategies
• Water Innovation, Societal Challenges and Transformation

 

 

 


In bài này   Gửi Email bài này