GS E&C mở rộng kinh doanh xử lý nước tại Việt Nam

GS Inima Environment công ty con thuộc GS E&C đang đẩy mạnh việc kinh doanh xử lý nước tại nước ngoài. Tại Việt Nam, GS E&C sẽ tăng vốn cho GS Inima Environment  qua Global Water Solution để mua lại Công ty Xử lý nước PMV. GS Inima là một công ty vận hành, bảo trì và tổng thầu thiết kế, mua sắm và xây dựng các nhà máy xử lý nước (EPC). Trong đó 85% doanh thu là từ lĩnh vực vận hành, bảo trì.

Thị trường xử lý nước Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng cao. Theo báo cáo về ngành xử lý nước của Việt Nam của Cơ quan Xúc tiến Thương mại Hàn Quốc (KOTRA), tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải công nghiệp của Việt Nam vẫn chỉ đạt 15%. Theo ước tính, khoảng 75% lượng nước ô nhiễm do các cụm công nghiệp thải ra mà không được xử lý hợp lý. Năm 2020, Chính phủ ban hành sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Môi trường, bổ sung các điều khoản buộc các cơ sở thu gom và xử lý nước thải thuộc các công ty vận hành và phát triển cơ sở hạ tầng khu liên hợp công nghiệp và tăng cường trách nhiệm đối với tác động môi trường. Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư công trình xử lý nước thải, khuyến khích đầu tư tư nhân hoặc liên doanh công tư để giảm sự phụ thuộc vào các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của nước ngoài. 

8/2/2022 GS Inima công bố đã hoàn thành mua lại 30% cổ phần ĐT &VX Phú Mỹ Vinh PMV, công ty cung cấp nước tại các khu công nghiệp Long An.

Như vậy PMV sẽ có 30% cổ phần của GS Innima, 30% của RBC công ty xử lý nước Malaysia và 40% của các nhà đầu tư trong nước.