Quản lý rủi ro mạng hàng hải trong hệ thống quản lý tàu biển SMS

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có thông báo 05TI/20VRQC ngày 20/12/2020 về việc từ quản lý rủi ro về an toàn và an ninh mạng trên tàu biển hoạt động trên tuyến quốc tế theo nghị quyết MSC.428 (98) của IMO. Theo đó từ 01/01/2021, khi đánh giá làn đầu, hàng năm hoặc cấp mới DOC đối với các công ty vận tải biển quốc tế, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ đánh giá việc cập nhật hệ thống quản lý tàu biển SMS và triển khai thực hiện của các Công ty đối với rủi ro mạng phù hợp với các hướng dẫn của IMO.

Cục Đăng kiểm cũng công bố phiên bản song ngữ hướng dẫn quản lý rủi ro mạng trên tàu - cập nhập lần thứ 3.

 


In bài này   Gửi Email bài này