Mời tư vấn dự án nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn

Ngân hàng phát triển Châu Á ADB đã gửi hồ sơ yêu cầu chào giá đến 3 công ty tư vấn hỗ trợ Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn theo hình thức Đối tác Công tư PPP. Nhà máy được thực hiện cùng dự án "Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ích biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn".

Ba Công ty trong danh sách nhận được yêu cầu báo giá bao gồm:

  • Castalia
  • PwC / Allen & Overy
  • RebelGroup International / SCE / DFDL

Hạn nộp báo giá tư vấn là 24/2/2020. Hợp đồng tư vấn trị giá 850.000 đô la trong 12 tháng bao gồm các công việc:

Xác định nội dung và phạm vi dự án PPP, báo cáo tiền khả thi dự án.

Kiểm tra đề xuất thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư của Lotte Engineering & Construction có phù hợp với các quy định pháp luật về đầu tư đối tác công tư PPP của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển dự án nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn theo hình thức PPP như là hình mẫu chuẩn của Châu Á, chuẩn hoá hợp đồng và hồ sơ mời thầu PPP.